Informácie o používaní

Informovanie Zákazníka

v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“)

 

Článok I

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

 

Obchodné meno: FDD, s. r. o., sídlo: Jamnického 3394/5, 841 05 Bratislava, IČO:46758968 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.:82764/B, e-mailový kontakt: eshop.urbancoffee@gmail.com telefonický kontakt: 0944 251 839 (ďalej len ako „Spoločnosť“).

 

Článok II

HLAVNÉ VLASTNOSTI TOVARU

 

Vlastnosti tovaru sú popísané pri každom jednotlivom produkte zverejnenom na webovej stránke urbancoffee.sk (ďalej aj ako „Web“)

 

Článok III

CENA TOVARU VRÁTANE PLATOBNÝCH A DODACÍCH PODMIENOK

 

Cena tovaru je uvedená pri každom jednotlivom produkte zverejnenom na Webe.

 

Platobné a dodacie podmienky sú popísané vo všeobecných obchodných podmienkach (ďalej aj ako „VOP“) zverejnených na Webe

 

Článok IV

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY SLUŽBY A MOŽNOSTI REKLAMÁCIE

 

Zodpovednosť za vady vrátane záručnej doby a možnosti uplatnenia reklamácie sú upravené v reklamačnom poriadku a v cenovej ponuke.

 

Článok V

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, PODMIENKY, LEHOTY A POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Právo na odstúpenie od zmluvy, podmienky, lehoty a postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú upravené vo VOP dostupných na Webe.

 

Článok VI

MOŽNOSTI ALTERNATÍVNE RIEŠENIA SPOROV

 

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov je uverejnená vo VOP dostupných na Webe.