Odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Komu:

Obchodná spoločnosť FDD, s. r. o., IČO: 46758968, so sídlom: Jamnického 3394/5, 841 05 Bratislava zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82764/B, tel. kontakt: 0944 251 839, e-mail: eshop.urbancoffee@gmail.com

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy:

 

 

 

Dátum a číslo objednávky:

 

 

 

Dôvod vrátenia (nepovinný údaj, slúži len na skvalitnenie našich služieb a jeho neuvedenie

nemá vplyv na Vaše odstúpenie)

 

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

 

 

___________________________

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

 

 

 

 

*Nehodiace sa prečiarnite