OBCHODNÉ PODMIENKY

Informovanie zákazníka o ochrane osobných údajov

Podaním tejto informácie o ochrane osobných údajov si predávajúci ako prevádzkovateľ plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“)

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Obchodná spoločnosť FDD, s. r. o.,  IČO:46758968 so sídlom: Jamnického 3394/5 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82764/B, tel. kontakt: 0944 251 839 e-mail: eshop.urbancoffee@gmail.com, ďalej aj ako „Prevádzkovateľ”) vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zákazníkov (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o zákazníkoch v nasledovnom rozsahu:

Meno, priezvisko, ulica s popisným číslom, mesto, PSČ, telefón, e-mail

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom plnenia zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom ako dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ v každom konkrétnom prípade poskytne dotknutej osobe bližšiu informáciu o právnom základe spracúvania jej osobných údajov, a to najmä prostredníctvom e-mailovej komunikácie resp. iným vhodným spôsobom. 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania účelu spracúvania, najviac na dobu 10 rokov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú v rozsahu podľa článku 15 Nariadenia;

právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v rozsahu podľa článku 16 a 19 Nariadenia;

právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v rozsahu podľa článku 17 a 19 Nariadenia;

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa článku 18 a 19 Nariadenia;

právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

právo na prenosnosť osobných údajov v rozsahu podľa článku 20 Nariadenia;

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, a to v rozsahu podľa článku 21 Nariadenia;

právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, a to v rozsahu podľa článku 77 Nariadenia. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť ústne, písomne alebo elektronicky, a to prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov možno odvolať kedykoľvek, a to elektronicky alebo písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa,

Odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutej osobe spracúval.

 

V Bratislave 22. 11. 2018